Trivsel, læring og individuelt fokus

I HKI´s STU er vi optaget af læring og af at skabe de bedste rammer og muligheder for, at den enkelte kan udvikle sig mod et selvstændigt voksenliv og et arbejdsliv. Trygge rammer, fælles interesser og gode relationer er nogle af kodeordene.

På tværs af fagene sammensætter vi mindre grupper ud fra elevernes kompetencer, udfordringer, interesser og personlige kemi. Derved har hver elev et tilhørsforhold og en tryg og overskuelig gruppe af kammerater og undervisere. Samtidig imødekommer vi elevernes interesser og individuelle behov både fagligt og socialt. Aktuelt har vi grupper for unge med:

• Blandede udfordringer, hvor fokus er på faglige fag, praktisk arbejde og afklaring af perspektiv
• Psykiske vanskeligheder med behov for små trygge rammer, fleksibilitet og stressdæmpende aktiviteter
• Autisme/generelle indlæringsvanskeligheder med interesse for butik, bibliotek og mediefag
• Autisme med interesse og/eller talent for it – en specialiseret it-uddannelse i samarbejde med TEC

Forskellige læringsformer
Vi lærer forskelligt. Derfor arbejder vi i HKI´s STU med differentierede læringsformer, som vi kombinerer og tilpasser den enkeltes behov, fx:

• Kombineret tavleundervisning, praktisk værkstedsundervisning, projekter og selvstændigt arbejde
• Undervisning og særlig støtte tilpasset hver enkel elev
• Struktur og visualisering i undervisningen
• Ugeskema til hver elev
• Praktisk arbejde i virksomhedscentret
• Brug af it

Fast kontaktperson
Alle elever har deres egen kontaktperson, som koordinerer uddannelsen og er bindeled mellem den unge/pårørende og øvrige aktører - fx UU-vejledningen, bosted, behandlingstilbud og fremtidigt uddannelsessted, job eller andet tilbud efter endt STU.

Kontaktpersonen holder samtaler med sin elev, sætter mål og følger op og tager aktion ved ændringer i den unges trivsel, adfærd, læring og relationer. Kontaktpersonen er den unges anker og skaber tryghed i hverdagen. Vores erfaring viser, at en fast kontaktperson gør en forskel.

Kontakt

Leder af STU
Thomas Pinndal
Tlf.: 3814 0861
Mail: t.pinndal(a)hki.dk